Licytacje nieruchomości powiat mikołowski

Licytacje nieruchomości powiat mikołowski

Licytacje nieruchomości powiat mikołowski tj.: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry, Gostyń.

 

 

Informacje ogólne o licytacjach nieruchomości :

Na niniejszej stronie zamieszczane są zgodnie z art. 955 k.p.c. licytacje nieruchomości prowadzone przez tutejszą kancelarię komorniczą tj. Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszkę Pietrasik ( licytacje nieruchomości na terenie powiatu mikołowskiego). Obwieszczenie o licytacji zamieszczane jest publicznie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji nieruchomości.

Obwieszczenie o licytacji komornik obowiązany jest zamieścić na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy
właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. (http://www.licytacje.komornik.pl/).

Rękojmia

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg nieruchomości.

Najniższa suma na pierwszej i drugiej licytacji nieruchomości

Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji tj. tzw. cena wywołania, wynosi trzy czwarte sumy oszacowania nieruchomości, natomiast na drugiej licytacji  dwie trzecie sumy oszacowania.

Wezwanie nabywcy do zapłaty

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik sądowy wzywa nabywcę tj. licytanta, który uzyskał przybicie, aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Jednakże na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, który nie może jednak przekraczać jednego miesiąca.

Nie wykonanie warunków licytacyjnych przez nabywcę

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Publiczny charakter przetargu

Licytacja nieruchomości zawsze odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego lub referendarza sądowego a przebieg licytacji sąd utrwala również za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk.

Kto może uczestniczyć w przetargu

Nie każdy może uczestniczyć w przetargu nieruchomości. Art. 976 k.p.c. wskazuje, iż w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przetarg z udziałem pełnomocnika

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Jak odbywa się przetarg

Przetarg zawsze odbywa się ustnie w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości a tym sam zgodnie z właściwością komornika (Komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie może przeprowadzać licytacje nieruchomości wyłącznie na terenie powiatu mikołowskiego). Wysokość potrącenia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wtedy wiązać, kiedy inny licytant zaofiarował wyższą cenę . Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego lub
referendarz sądowy, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz tego licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i pozostałych obecnych  podczas licytacji uczestników. Postanowienie o przybiciu sąd w osobie sędziego lub referendarz sądowy, pod którego nadzorem odbywała się licytacja ogłasza niezwłocznie po ukończeniu licytacji nieruchomości. Może on jednak ogłoszenie odroczyć,  najdalej na tydzień, w przypadku gdy zgłoszona została skarga, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia. W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia.

Przysądzenie nieruchomości i jego prawomocność

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości. Na postanowienie to przysługuje zażalenie a jego podstawą nie mogą być uchybienia, które nastąpił przed uprawomocnieniem się przybicia. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest również tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy nieruchomości w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.  Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

Skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości:

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku
z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
3) służebność przesyłu.

Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość
użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

 

Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powiatu mikołowskiego a także z innych rejonów Polski można zobaczyć także na stronie internetowej – serwisie Krajowej Rady Komorniczej – http://www.licytacje.komornik.pl/

Licytacje ruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego w Mikołowie Agnieszkę Pietrasik znajdziesz tutaj: https://www.apietrasik.pl/licytacje-ruchomosci-mikolow/