RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszkę Pietrasik

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

  Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszka Pietrasik mający siedzibę w Mikołowie przy ul. Okrzei 17 – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Z administratorem można skontaktować się poprzez:

e-mail: komornik@apietrasik.pl
tel. 511 485 423
pisemnie na adres siedziby administratora tj. Mikołów ul. Okrzei 17

Ilekroć w niniejszej treści użyte jest sformułowanie Komornik w Mikołowie lub Komornik Sądowy w Mikołowie rozumie się przez to Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszkę Pietrasik.

Komornik w Mikołowie otrzymał dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego w Mikołowie, a także w związku z realizacją zawartych umów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego. Komornik w Mikołowie otrzymuje dane osobowe od wierzycieli i innych osób trzecich a także ze źródeł publicznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornika w Mikołowie stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych innych czynności do których upoważniony jest komornik w Mikołowie z mocy ustawy a także urzędom, instytucjom uczestniczącym w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności wykonywanych z mocy w/w ustaw. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Komornik Mikołów także podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania m.in. w zakresie obsługi księgowej czy informatycznej.

                      Komornik w Mikołowie będzie przechowywać dane przez okres, w którym Komornik zobowiązany jest do zachowania danych na podstawie obowiązujących przepisów. Okres przechowywania akt spraw prowadzonych przez Komornika Sądowego w Mikołowie jest wskazany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2016.370 t.j.).

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Informuję, że jeżeli Komornik w Mikołowie posiada Pana/Pani dane osobowe, w każdej chwili możliwe jest żądanie do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednakże, Komornik Sądowy w Mikołowie może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r., złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Komornika w Mikołowie danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa Ul. Stawki 2.

W przypadku przetwarzania przez Kancelarię Komornika Sądowego w Mikołowie danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji na adres e-mail kancelarii, telefonicznie lub pisemnie na adres kancelarii. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane podawane są w celu zrealizowania ustawowych obowiązków Komornika Sądowego. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne, a wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Dane osobowe przez mogą być przez Komornika Sądowego w Mikołowie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania. Jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię Komornika Sądowego w Mikołowie Agnieszkę Pietrasik może polegać na przetwarzaniu danych osobowych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.